تابلوهای راهنمای گردشگری درمحورهای مواصلاتی استان نصب می شود - کاف نیوز