بی توجهی به حفاظت منابع طبیعی خسارت سیل ها را افزایش می دهد - کاف نیوز