بیمه بیکاری به ۱۲۷۰۰ نفر از بیکارشدگان آذربایجان شرقی پرداخت شد - کاف نیوز