بیش از 73 هزار واحد اقتصادی استان بازرسی شدند - کاف نیوز