بیانیه خبرنگاران ورزشی در خصوص مشکلات اصحاب رسانه در ورزشگاه های تبریز - کاف نیوز