بنری که در زندان تبریز یک اعدامی را حافظ و معلم قرآن کرد - کاف نیوز