بستر لازم برای آموزش حقوق شهروندی در مدارس تبریز فراهم شده است - کاف نیوز