بزرگترین سرمایه ملت ایران داشتن خوی استکبارستیزی است - کاف نیوز