برگزاری برنامه های دستگاه های مختلف را در سال 98 به جوانان واگذار می کنیم - کاف نیوز