برنامه كارى قطارشهرى تبريز در سال ٩٨ اعلام شد - کاف نیوز