برقراری ارتباط دو روستای تاریخی "کندوان و صور بناب" - کاف نیوز