برف نواحی جنوبی آذربایجان شرقی را فرا می گیرد - کاف نیوز