برخی با دستکاری قانون انتخابات به دنبال تضمین نمایندگی‌شان برای دوره بعدی هستند - کاف نیوز