برخی‌ در تبریز بیشتر از ایجاد موزه، به نابودی موزه علاقه دارند - کاف نیوز