برخورد قطار در میانه ، چوپان را به کام مرگ کشاند - کاف نیوز