برای بزرگداشت فقط برگزاری مراسم کافی نیست و باید راه شهدا حفظ و تداوم یابد - کاف نیوز