بدهی سرمایه گذاران مجتمع های تجاری ارس استمهال می شود - کاف نیوز