بدنبال انتشار ویدئوی سرقت خودرو در کاف نیوز، باند سرقت خودرو در تبریز دستگیر شد - کاف نیوز