با رای 100 درصدی شورای شهر، تیزپاز شهردار بناب شد - کاف نیوز