بانوی تبریزی رکورد قوی ترین زن جهان را شکست - کاف نیوز