باند فرودگاه تبریز برای نشست و برخاست هواپیماها مشکلی ندارد - کاف نیوز