بامداد امروز، در کمتر از 5 ساعت شهر تسوج 8 بار لرزید - کاف نیوز