باستان شناسان بین المللی، میهمان "کاروانسرای تاریخی یام" در امتداد جاده ابریشم - کاف نیوز