بازیافت به روش اکسیداسیون حرارتی برای نخستین بار در تبریز اجرا شد - کاف نیوز