بازدید 5 ساعته استاندار آذربایجان شرقی از واحدهای تولیدی - کاف نیوز