بازدید نمایندگان AFC از سالن پورشریفی تبریز - کاف نیوز