بازدید از موزه تاریخ طبیعی تبریز 12 و 13 فروردین رایگان است - کاف نیوز