بازار در رکود مطلق است/ دولت درباره "قسط بانکی و حق بیمه" با کسب و کارها مدارا کند - کاف نیوز