بارش برف راه ارتباطی 25 روستای آذربایجان شرقی را بست - کاف نیوز