باران و برف از جمعه آذربایجان شرقی را فرا می گیرد - کاف نیوز