باران و برف آذربایجان شرقی را فرا می گیرد - کاف نیوز