ایجاد 2 شهرک صنایع دستی در تبریز سرعت می گیرد - کاف نیوز