ایجاد «شهرهای انرژی» حرکتی در مسیر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است - کاف نیوز