اولین پیوند کبد سال 98 با موفقیت در تبریز انجام شد - کاف نیوز