اولویت های وزارت صنعت در دوران تحریم اعلام شد - کاف نیوز