اولویت مبارزه با کرونا جلب مشارکت مردم برای ماندن در خانه است - کاف نیوز