مردم اوضاع بدتر از آن است که فکر می‌کنید، لطفا در خانه بمانید! - کاف نیوز