انقلاب اسلامی تفکر لیبرالیسم و سوسیالیسم را به چالش کشید - کاف نیوز