انفجار گاز شهری در میدان معلم تبریز حادثه ساز شد - کاف نیوز