انجام عمل جراحی نادر بر روی بیمار سوختگی در تبریز - کاف نیوز