انتقال آب از ارس باید در سطح ملی جدی گرفته شود/ تامین 60 درصد آب شرب تبریز از زرینه رود - کاف نیوز