انتقال آب ارس، راهکار ضروری برای حل دائمی مشکل آب شرب تبریز است - کاف نیوز