انتقاد پورمحمدی از عدم همکاری مناسب شرکت ملی مس ایران - کاف نیوز