انتصاب سرپرست پایگاه میراث فرهنگی مجموعه ربع رشیدی تبریز - کاف نیوز