انتخاب «اهر» و «اسکو» به عنوان شهر ملی صنایع دستی - کاف نیوز