آیا امکان انتقال کرونا از سگ و گربه به انسان وجود دارد؟ - کاف نیوز