امکانات موجود متناسب با بحران‌ها نیست/ آموزش عنصر کلیدی در کاهش خسارات است - کاف نیوز