امضاء نخستین قرارداد تولید پلیمر با دانش بومی در تبریز - کاف نیوز