امسال 22 طرح مرمتی و گردشگری در آذربایجان شرقی تکمیل می شود - کاف نیوز