امام جمعه موقت تبریز: اروپا نیز همانند آمریکا به دنبال منافع خود است - کاف نیوز